Dům budoucnosti? Menší a dobře zateplený dům = energeticky nenáročný dům.

Typ provozu

Logo RaychemČas vytápění a teplotní útlum – spotřebované množství energie můžeme snížit omezením vytápění v čase a teplotě na dobu, kdy místnosti nevyužíváme.

O velikosti útlumu rozhoduje doba, po kterou nebudeme místnost/objekt užívat a akumulační schopnost místnosti. Čím je doba nevyužití delší a objekt má menší akumulační schopnosti, tím může být útlum větší (nevyplatí se utlumovat topný systém na 1hod o 5°C).

V případě hlavního vytápění je teplota podlahy závislá na požadované teplotě v místnosti, zateplení objektu a venkovní teplotě. S klesající venkovní teplotou se zvyšuje teplota podlahy.

V případě přepnutí na doplňkové vytápění záleží teplota podlahy na nastavení teploty na termostatu a řídí individuálními požadavky uživatelů, které bývají mnohdy značně rozdílné.

Termostat RaychemNastavení teploty – záleží na Vašich požadavcích, jak se budete cítit příjemně, ale mějte na paměti, že každé zvýšení teploty o 1°C vede ke zvýšení spotřeby energie o cca 6%.

Vytápění Raychem se vyznačuje vysokou mírou regulovatelnosti. S využitím programovatelného adaptivního termostatu R-NRG si snadno a přesně nastavíte požadované teploty pro jednotlivé místnosti v požadovanou denní dobu.

Pro napájení podlahového vytápění Raychem využíváme především zvýhodněnou elektrickou sazbu D45, občas také ještě nazývanou přímotopnou. Na tuto sazbu je provozováno nejen podlahové vytápění Raychem, ale také veškeré elektrické spotřebiče v domácnosti.

Tepelné ztráty objektu

Měřítkem tepelně technických vlastností a zateplení domu jsou tepelné ztráty. Tedy množství energie, které musíme domu dodat, abychom dosáhli požadované komfortní teploty při nejnižších zimních teplotách. Nedostatečně izolované obvodové konstrukce přináší vyšší tepelné ztráty a vyžadují tak i větší množství energie, které musíme vytápěním dodávat.

Neexistuje žádný zázračný stavební materiál, existují pouze kvalitně provedené zateplené konstrukce domu.

Samotná teplota na teploměru však ještě nevypovídá o výši komfortu v místnosti. O tom spolurozhodují především tyto parametry:

 • Teplota obvodových konstrukcí - čím je objekt lépe tepelně izolován, tím jsou povrchové teploty stěn vyšší a prostředí příjemnější. Právě podlahové vytápění zvyšuje teplotu obvodových konstrukcí a tak významně zvyšuje komfort bydlení.
 • Teplota vzduchu - čím jsou nižší teploty obvodových konstrukcí, tím musí být vyšší prostorová teplota
 • Rychlost proudění vzduchu, vlhkost, znečištění ovzduší a další vlivy.

S vývojem stavebních hmot a s rostoucí cenou energií se neustále zvyšují nároky na kvalitu zateplení staveb. Proto by racionální opatření měla směřovat právě tímto směrem.

Nízkoenergetické a pasivní domy – co je k jejich realizaci potřeba?

Snížení spotřeby tepla vhodným stavebním opatřením má trvalý efekt po celou dobu životnosti stavby. Kvalitní izolace nepotřebuje servis a nemá omezenou životnost, na rozdíl od nákladných technických zařízení domu.

V souladu s obvyklými definicemi by za tepelně úsporný dům mohl být považován každý, který má výrazně nižší spotřebu energie, než je v dané době a lokalitě obvyklé. Můžeme najít mnoho definic, z nichž jsou dnes nejobvyklejší:Raychem piktogram

 • Energeticky úsporný dům -  dům, jehož měrná spotřeba tepla na vytápění je nižší než 75kWh/m2 vytápěné plochy za rok. Z dnešního pohledu již minimální řešení provedení stavby.
 • Nízkoenergetický dům (NED) – dům, jehož měrná spotřeba tepla na vytápění je nižší než 50kWh/m2 vytápěné plochy za rok. Za předpokladu dodržení níže uvedených bodů se dá NED realizovat i při použití běžných stavebních materiálů a postupů.
 • Pasivní dům (PD) – dům, jehož měrná spotřeba tepla na vytápění je nižší než 15kWh/m2 vytápěné plochy a rok.

Jakékoliv opatření pro snížení energetické náročnosti stavby se nám v budoucnu vrátí nejen v podobě nižších nákladů na vytápění, ale nejdříve také v podobě nižších nároků na složitost a pořizovací náklady topného systému.

O provozních nákladech tedy rozhodujeme už při výběru a plánování domu. Ať už zařadíme dům do jakékoliv energetické skupiny, pro dosažení minimální spotřeby energie bychom měli respektovat tyto body:

 • Vhodná volba pozemku a umístění domu vůči světovým stranám s maximálním využitím slunečního záření v zimních měsících a zastínění budovy v letních měsících.
 • Správná volba kompaktního tvaru domu – různé arkýře a jiné členitosti domu nám tvoří „chladiče“, které zvyšují nejen cenu stavby, ale také tepelné ztráty domu.
 • Vhodné uspořádání místností - obytné místnosti by měly být situovány na osluněnou stranu domu. Současně by místnosti s nejvyšší teplotou, jako koupelny, neměly sousedit s nevytápěnými místnostmi nebo místnostmi s velmi nízkou teplotou.
 • Kvalitní zateplení obvodových konstrukcí je nejvýhodnější investicí pro snížení tepelných ztrát domu. Vhodným řešením jsou vícevrstvé konstrukce s kompaktním tepelně izolačním pláštěm a vyloučením tepelných mostů.
 • Velikost domu a místností by měla být přiměřená potřebám rodiny. Zbytečně velký nízkoenergetický dům pak může být stejně nehospodárný, jako špatně zateplený dům.
 • Velikost oken by měla být přiměřená, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení, ale současně v zimních měsících nedocházelo ke zbytečně velkým únikům tepla a v letním období k přehřívání. U velkých zasklených ploch dochází k velkému kolísání teploty. V zimním období je energetická bilance záporná a naopak v létě dochází ke značnému přehřívání interiéru.
 • Vše dohromady musí samozřejmě spojovat svědomité dodržování stavebních postupů a disciplína.
 • Úsporné provedení a zateplení domu samo o sobě ještě nezaručuje malé množství spotřebované energie. Konečná spotřeba také závisí i na způsobu chování uživatele domu.